Hướng dẫn đăng nhập ứng dụng

Chào bạn,

Khi bạn đã mua tài khoản, bạn có thể đăng nhập ứng dụng để trải nghiệm học tập đầy đủ và tốt nhất.

Thông tin kích hoạt và hướng dẫn được gửi qua email sau khi bạn hoàn thành đơn hàng.

Để đăng nhập bạn làm theo cách bước sau:

Bước chuẩn bị: Tải ứng dụng Rosetta Stone (nếu bạn chưa tải ứng dụng – Xem chi tiết tại đây)

Bước 1: Mở ứng Rosetta Stone

Bước 2: Chọn Sign In / Đăng nhập

Bước 3: Chọn Personal / Cá nhân hoặc Work or School / Nơi làm việc hoặc Trường học (tùy tài khoản)

Bước 4: Điền thông tin đăng nhập là tài khoản bạn được cung cấp khi mua tài khoản.

Username / Tên đăng nhập : email của bạn | Password / Mật khẩu: mật khẩu của bạn

Bước 5: Chọn Sign In / Đăng nhập để đăng nhập

Lưu ý chính sách sử dụng tài khoản: Mỗi một tài khoản chỉ được cấp cho 1 cá nhân duy nhất sử dụng. Vui lòng giữ thông tin đăng nhập và không chia sẻ.

Chúng tôi có quyền khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn vi pham chính sách sử dụng tài khoản.